מי אנחנו | לידר בתקשורת | אירועים | תרומה לקהילה | צור קשר | English

הבהרה משפטית


הגלישה והשימוש באתר האינטרנט של לידר שוקי הון בע"מ ("לידר שוקי הון"), על השירותים השונים הניתנים ושינתנו בו מפעם לפעם ("האתר") הינם בכפוף להוראות ולתנאים המפורטים להלן. אנא קראו אותם בתשומת לב לפני כניסתכם לאתר, ועיינו בהם לפי הצורך בעת הגלישה באתר. שימוש באתר מהווה הסכמה מצדכם לתנאים אלו והתחייבות לפעול על פיהם. אם אינכם מסכימים לתנאים וההוראות המפורטים להלן, אינכם רשאים לעשות שימוש באתר זה:

 

 

1. לידר ושות' בית השקעות בע"מ (לידר ושות' בית השקעות בע"מ וחברות בנות וקשורות שלה תקראנה להלן יחדיו: "לידר ושות'"), חברה בת של לידר שוקי הון, הינה בעלת רשיון משווק על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 ("חוק הייעוץ"). לידר ושות' והחברות הבנות והקשורות של לידר שוקי הון בע"מ (להלן יחדיו: "קבוצת לידר") עוסקות בחיתום, שיווק השקעות, ניהול תיקי השקעות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, תיווך בעסקאות בניירות ערך, השקעות בניירות ערך לחשבון עצמם, ניהול והשקעה במיזמי הון סיכון ומיזמי private equity, בפעילויות מסחריות אחרות ופעילויות אחרות בשוק ההון. לידר ושות' מספקת שירותים בנוגע לעסקאות בניירות ערך ונכסים פיננסיים (להלן יחדיו: "ניירות ערך") לתאגידים מקבוצת לידר, וללקוחות אחרים שאינם מקבוצת לידר. מבלי לגרוע מכלליות האמור, לידר ושות' עוסקת בהפצה של ניירות ערך, ריכוז הנפקות של ניירות ערך ותיווך בעסקאות בניירות ערך. לידר ניהול נכסים פיננסים (2005) בע"מ, חברה בת של לידר שוקי הון, מחזיקה ב-50% מילין לפידות החזקות בע"מ, העוסקת באמצעות חברות בנות, בניהול תיקי השקעות, ניהול קופות גמל, קרנות השתלמות וקרנות נאמנות. לידר הנפקות (1993) בע"מ, חברה בת של לידר שוקי הון, עוסקת בחיתום וטיפול בהנפקות ניירות ערך. בפעילויות מהסוגים האמורים משולמת תמורה לנותן השירותים. שירותי שיווק השקעות שמספקת לידר ושות' יכול שיתייחסו לניירות ערך שללידר ושות' יש זיקה אליהם מכח השתייכותה לקבוצת לידר ו/או בשל התמורה שתקבל מאת מנפיקי ניירות ערך ו/או מוכריהם ו/או מפיציהם, ו/או בשל החזקה בניירות הערך האמורים ו/או ביצוע עסקאות בהם על ידה או על ידי גורמים אחרים מקבוצת לידר. לידר ושות' עשויה להעדיף ניירות ערך שלה זיקה אליהם כאמור לעיל על פני ניירות ערך אחרים בשירותי שיווק השקעות שתספק ללקוחותיה.

 

2. חברות מקבוצת לידר, בעלי המניות בהן, עובדים ונושאי משרה בהן, עשויים להחזיק עבור עצמם ו/או עבור אחרים ניירות ערך ו/או לבצע פעולות בניירות ערך של תאגידים וגופים המתוארים באתר ו/או שניתן מידע ביחס אליהם באתר ו/או שיש לקבוצת לידר זיקה אליהם. כמו כן עשוי מי מהנ"ל להתקשר עם התאגידים הנזכרים באתר זה בהסכמי שירותים מעת לעת ולהיות בעל עניין אישי הנובע מעסקאות אחרות עם תאגידים כאמור.

 

3. אין לראות במידע הכלול באתר ייעוץ השקעות, שיווק השקעות, ייעוץ משפטי, ייעוץ כלכלי, ייעוץ מיסויי או תחליף לייעוץ אישי וספציפי לכל אדם בהתאם לנתוניו וצרכיו לשם רכישה ו/או ביצוע השקעות, פעולות ו/או עסקאות כלשהן. אין להסתמך על המידע הכלול באתר ואין בו כדי להחליף שיקול דעת עצמאי וקבלת ייעוץ מקצועי, לרבות מיועץ אשר ייעוצו מתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין באתר, במידע הכלול בו או במידע הזמין באמצעותו, לרבות מידע בעניין ניירות ערך, משום הצעה או הזמנה, במפורש או במשתמע, ואין בהם משום המלצה או פניה לבצע השקעה כלשהי או לרכוש או למכור ניירות ערך כלשהם ו/או לרכוש מוצר או שירות כלשהו.

 

4. כל הזכויות, לרבות זכויות היוצרים, סימני המסחר, זכויות הפטנטים וכל קניין רוחני אחר בקשר למידע ו/או התוכן של אתר זה, לרבות העיצוב הגרפי, שרטוטים, תרשימים, איורים, צילומים, תמונות, קטעי טקסטים וקטעי מולטימדיה, הינם בבעלות לידר שוקי הון (למעט בהפניות לאתרים אחרים), ולמשתמש לא תהיה כל זכות מכל סוג שהוא במידע ו/או בתוכן זה. הגלישה באתר הינה לשימוש אישי בלבד ולא לשימוש מסחרי ו/או הפצה ברבים. יש ותחולנה הגבלות נוספות על השימוש בדפי אתר מסוימים, והכל כאמור בדפי האתר גופם. אין לעשות כל שימוש בנתונים, במידע ובתוכן המופיעים באתר או הזמינים באמצעותו (להלן יחדיו: "המידע") לכל מטרה אחרת פרט למטרה המותרת לעיל, ובכל מקרה אין לבצע כל שינוי ו/או סילוף ו/או כל פעולה העלולה לפגוע במידע המופיע באתר, ו/או בשמה או זכויותיה של לידר שוקי הון כבעלת זכות היוצרים בו, או של כל גורם אחר. העתקה, שידור, הפצה, פרסום, צילום, שיכפול או אחסון של חלק ו/או חלקים מהמידע באתר בכל דרך שהיא לצורך הפצה ו/או פרסום אסורה בהחלט. אין להציע למכירה או לפרסם מוצר או שירות כלשהו באתר זה.

 

5. המידע המופיע באתר זה התקבל בחלקו מצדדים שלישיים, לרבות מאתרים אחרים, ומופיע על בסיס "As Is" ועל בסיס מיטב המאמצים בלבד. המידע הכלול באתר נכון ליום כתיבתו, כמצוין באתר, ועשוי להשתנות מזמן לזמן. לידר שוקי הון אינה מתחייבת לעדכן את המידע מעת לעת. בהתאם, המידע באתר עלול לא לשקף את המידע וההתפתחויות העדכניים ביותר ויתכנו שינוים מידיים ו/או מתמשכים שיש בהם כדי להשפיע על המידע המופיע באתר ו/או לשנותו. על המשתמש באתר להניח כי לאחר פרסום מידע באתר עשויים לחול שינויים במידע אשר לא יימצאו ביטוי מיידי באתר.

 

6. לידר שוקי הון אינה נותנת כל מצגים שהם, במפורש או במשתמע, באשר למידע שבאתר. השימוש במידע שבאתר הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש. לידר שוקי הון אינה מבטיחה את מידת הדיוק של המידע, שלמותו, עדכניותו ואת מידת התאמתו לכל צורך ספציפי שהוא. החברות מקבוצת לידר, בעלי מניותיהן, נציגיהן, עובדיהן ונושאי המשרה בהן אינם אחראים ולא יישאו בכל אחריות מכל סוג שהוא לכל הפסדים או נזקים כלשהם, לרבות נזקים עקיפים, נזקים מיוחדים או נזקים תוצאתיים, אבדן רווחים והכנסות או הוצאות ועלויות כלשהן, אשר עלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מן השימוש במידע שבאתר או מהסתמכות עליו, מהשמטת מידע מהאתר, וכן ממעשים או מחדלים של צדדים שלישיים המעורבים בהעלאת האתר ובהכנתו ו/או בעריכתו ו/או בהכנת המידע המפורסם באתר או הנתונים עליהם הוא מבוסס. כמו כן הגורמים הנזכרים לעיל לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לתביעות משפטיות שינבעו מהמידע המפורסם באתר או הקשורות בכל דרך למידע שבאתר, טיבו, איכותו, שלמותו, נכונותו, דיוקו, אמיתותו, ומידת התאמתו לכל צורך שהוא, ולא יהיו אחראים כלפי צד כלשהו בקשר עם שימוש שיעשה במידע המפורסם באתר זה או בגין חוסר היכולת להשתמש במידע שבאתר. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפרסומים רשמיים ו/או הרשום בספרי לידר שוקי הון, יקבע המידע הרשום בפרסומים הרשמיים ו/או בספרי לידר שוקי הון, לפי העניין.

 

7. השימוש באינטרנט ובדואר אלקטרוני אינו מוגן וחושף את המשתמש לסיכונים הנובעים ממבנה רשת האינטרנט ומהשימוש במחשב אישי ו/או כל ציוד קצה אחר המאפשר התחברות לרשת. החברות מקבוצת לידר, בעלי מניותיהן, נציגיהן, עובדיהן ונושאי המשרה בהן אינם אחראים ולא יישאו בכל אחריות מכל סוג שהוא לכל נזק או הפסד שייגרם למשתמש או לצד ג' כלשהו כתוצאה משימוש באתר או כתוצאה ממשלוח דואר אלקטרוני אשר יישלח למשתמש על פי בקשתו או כתוצאה משימוש בלתי מורשה בסיסמאות ובשאר אמצעי אבטחת המידע שבאתר או במחשב האישי של המשתמש. על המשתמש לשמור על הסיסמאות ושאר אמצעי אבטחת המידע בסודיות מוחלטת ולמנוע כל שימוש בלתי מורשה בהם ו/או במחשבו האישי.

 

8. לידר שוקי הון אינה מתחייבת כי השימוש באתר לא יופרע, יינתן באופן רציף ויהא חסין מפני תקלות, טעויות, שיבושים, אובדן מידע ונגיפי מחשב או תוכנות אחרות העלולות לגרום נזקים. החברות מקבוצת לידר, בעלי מניותיהן, נציגיהן, עובדיהן ונושאי המשרה בהן אינם אחראים ולא יישאו בכל אחריות מכל סוג שהוא לכל נזק או הפסד שייגרם עקב שימוש באתר, שינויים בזמני התגובה, חוסר זמינות של האתר או איזה משרותיו, או הופעה לא רציפה של האתר באינטרנט, לרבות הפסקת הופעת האתר כליל. על המשתמש באתר מוטלת מלוא האחריות להשתמש באמצעי האבטחה הנדרשים כדי למנוע כל פגיעה ו/או תקלה ו/או אובדן מידע ו/או חדירת נגיפי מחשב. האתר עשוי לאפשר הורדת תוכנות. החברות מקבוצת לידר, בעלי מניותיהן, נציגיהן, עובדיהן ונושאי המשרה בהן אינם אחראים לנזקים כלשהם העלולים להיגרם עקב הורדת תוכנות כאמור ו/או עקב שימוש בכל תוכנה שהורדה באמצעות האתר, לרבות פגיעה על ידי נגיפי מחשב. שימוש והורדת תוכנה כלשהי כפופה לאמור בהסכם הרשיון לשימוש באותה התוכנה.

 

9. האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים אחרים אשר מופעלים על ידי צדדים שלישיים. ללידר שוקי הון אין כל שליטה על הקישורים ואין היא מתחייבת כי כל הקישורים שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. אין לפרש קישורים לאתרי צד שלישי כמתן גושפנקא, תוקף, אישור, המלצה או העדפה על ידי לידר שוקי הון לאותם אתרים מקושרים, תוכנם, מפעיליהם או למוצרים והשירותים המוצגים בהם. החברות מקבוצת לידר, בעלי מניותיהן, נציגיהן, עובדיהן ונושאי המשרה בהן אינם אחראים ולא יישאו בכל אחריות מכל סוג שהוא לתוכן המופיע באתרים האחרים, לשימוש או הסתמכות על מידע המופיע באתרים האחרים ולשירותים ולמוצרים המוצעים בהם או במודעות המתפרסמות בהם.

 

10. אם וככל שהאתר מאפשר העברת מסרים, לרבות הודעות בפורומים, תגובות למידע המתפרסם וכב', יחולו ההוראות הבאות: א. ידוע למשתמש כי כל המסרים באתר הינם באחריות בלעדית של כותבי/שולחי המסרים. המשתמש מאשר כי תוכן כל מסר הנכתב/נשלח על ידו הינו באחריותו הבלעדית. ב. לידר שוקי הון אינה אחראית לנכונות ו/או אמיתות ו/או איכות המסרים. לידר שוקי הון אינה אחראית לכל הטעיה, פגיעה במשתמשים או מחדלים העלולים להיגרם כתוצאה מכתיבה ו/או שליחה של מסרים. לידר שוקי הון אינה אחראית לכל אובדן או נזק שעלול להיגרם כתוצאה משימוש במידע המופיע במסרים, ולמשתמש לא תהיה כל טענה, דרישה או תביעה מכל סוג שהוא ללידר שוקי הון בקשר עם המסרים המופיעים באתר. ג. המשתמש שכותב/שולח מסרים באתר מתחייב שלא לשלוח כל מסר שאינו חוקי ו/או מזיק ו/או מטריד ו/או גס ו/או שעלול להוות הוצאת דיבה ו/או הוצאת לשון הרע ו/או עלול להפר את הפרטיות של משתמש אחר. המשתמש מתחייב שלא לשלוח דואר זבל למשתמשים אחרים בין אם באמצעות האתר ובין אם לתיבת הדואר הפרטית שלהם אם וככל שהיא מתפרסמת באתר. המשתמש מתחייב שלא לכתוב/לשלוח כל מידע ו/או קובץ המפירים במישרין או בעקיפין במתכוון או שלא במתכוון הוראות כל חוק, תקנה או הנחיה על פי כל דין. המשתמש מעניק ללידר שוקי הון את הזכות להשתמש במידע שכתב/שלח, ללא כל תמורה שהיא, החל ממועד פרסום המידע. ד. לידר שוקי הון רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, אך אינה חייבת לעשות כן, לערוך ו/או לתקן ו/א למחוק מסר שנכתב/נשלח לאתר. ה. המשתמש ו/או כותב ו/או שולח המסר מסכים ומתחייב לשפות את לידר שוקי הון בגין כל הוצאה שתגרם ללידר שוקי הון בשל תביעה ו/או דרישה שתהיה כלפיה מאת צד ג' כלשהו עקב הפרה של כל הוראה מהוראות סעיף 10 זה.

 

11. בכפוף לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"ה-1981 ולהוראות כל דין, רשאית לידר שוקי הון להעביר מידע אודות המשתמש לכל צד שלישי שהוא, על פי שיקול דעתה הבלעדי של לידר שוקי הון.

 

12. לידר שוקי הון תפעל כמיטב יכולתה על פי שיקול דעתה להגן על פרטיותם וזהותם של המשתמשים באתר. אולם, לידר שוקי הון רשאית לחשוף ו/או לגלות את זהות ופרטי המשתמש במידה וזה עשה שימוש לא חוקי במידע ו/או אם תידרש לעשות כן על ידי רשות מוסמכת.

 

13. תשדורת מידע לאתר או ממנו אינם יוצרים בין לידר שוקי הון לבין המשתמש כל קשר או יחסים החורגים מן האמור במפורט בתנאי שימוש אלה.

 

14. על השימוש באתר וכל הנובע משימוש כזה יחולו דיני מדינת ישראל, ולבתי המשפט בתל-אביב-יפו תהא סמכות השיפוט הבלעדית והיחידה בכל עניין הקשור בהם. השימוש באתר עלול להיות בלתי חוקי במדינות מסוימות. על המשתמש לוודא, לפני השימוש באתר, כי השימוש מותר במדינה שחוקיה חלים עליו.

 

15. לידר שוקי הון רשאית לשנות תנאים אלה מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, וכל שינוי יחייב את המשתמשים באתר ממועד פרסומו באתר. המשתמשים באתר מתבקשים לעיין בעמוד זה מעת לעת על מנת להבטיח את עמידתם בתנאים. אין באמור בתנאים אלה כדי לגרוע מכל הסכמה אחרת בין לידר שוקי הון והמשתמש באתר.הבהרה משפטית         כל הזכויות שמורות ללידר שוקי הון